Algemene Voorwaarden

Anita Nauta Sint Stefaansstraat 152/4
1932 Sints-Stevens-Woluwe
info@textwise.be

pdf icoon Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor uw overeenkomst met Anita Nauta. Door een overeenkomst aan te gaan met Anita Nauta bent u onderworpen aan deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Anita Nauta.
 • Anita Nauta: oprichter van een geregistreerde entiteit (natuurlijk persoon) ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in België onder nummer 0843.752.421.
 • Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Anita Nauta haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.
 • Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Anita Nauta heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Anita Nauta zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Anita Nauta.
 • Derden: in voorkomende gevallen kan Anita Nauta haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Anita Nauta gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Anita Nauta verrichtte handelingen voortvloeiende of betrekking hebbende op de overeenkomst.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Anita Nauta verklaart de opdrachtgever dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Anita Nauta en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Anita Nauta en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Anita Nauta gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Anita Nauta is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Anita Nauta wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Anita Nauta zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Anita Nauta niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Anita Nauta van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. De totale kosten van een opdracht besteld via de website (www.textwise.be) worden vooraf betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Betaling van het factuurbedrag van opdrachten die niet via de website (www.textwise.be) zijn besteld, dienen maximaal 30 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Anita Nauta aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Anita Nauta zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Anita Nauta steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anita Nauta aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anita Nauta worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anita Nauta zijn verstrekt, heeft Anita Nauta het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Anita Nauta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anita Nauta kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien door Anita Nauta of door Anita Nauta ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Anita Nauta voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Anita Nauta op verzoek of met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Anita Nauta worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Anita Nauta.
  Anita Nauta is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Anita Nauta opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Anita Nauta van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 7. Duur en beëindiging

 1. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
 2. Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsessies en bijeenkomsten in welke vorm dan ook.
 3. Anita Nauta kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Anita Nauta gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Anita Nauta heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Anita Nauta niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Anita Nauta zal opdrachtgever hierover van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Anita Nauta kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 8. Tussentijdse beëindiging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere toegevoegde of gewijzigde opdrachtspecificaties, dient dit gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Anita Nauta desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
 3. Anita Nauta mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Anita Nauta houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 9. Annulering

Indien de opdracht, om redenen die niet aan Anita Nauta toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen of kan worden afgenomen op de overeengekomen datum dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 1. opdrachtgever annuleert de opdracht uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen datum: de annuleringskosten bedragen dan 25% van het verschuldigde bedrag;
 2. opdrachtgever annuleert de opdracht op de overeengekomen datum; de annuleringskosten bedragen dan 75% van het verschuldigde bedrag;
 3. opdrachtgever verzuimt te annuleren en is op de overeengekomen datum niet aanwezig: er is dan geen sprake van annulering en derhalve zal het totale bedrag verschuldigd zijn aan de opdrachtgever.

Artikel 10. Copyright

 1. Documenten en materialen voor training en reclame die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Anita Nauta voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Anita Nauta. Op alle door Anita Nauta ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.
 2. Alle aan Anita Nauta verstrekte documenten en eventuele beeld- en geluidsmaterialen worden aan opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Anita Nauta en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van Anita Nauta zal te allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.

Artikel 12. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Anita Nauta gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Anita Nauta deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Anita Nauta kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Anita Nauta kan worden gevergd.

Artikel 13. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle aanbiedingen, offertes en met Anita Nauta gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 3. Anita Nauta kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website (www.textwise.be). Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Anita Nauta heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Anita Nauta verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.